System tynkarski Santerra

Jest to system tynkarski, którego g?ównym elementem jest TYNK GLINIANY MASZYNOWY 0,6 mm.

Wszystkie tynki wchodz?ce w sk?ad systemu s? oparte na spoiwie glinianym i zawieraj? w sk?adzie wy??cznie naturalne komponanty. 

System tynkarski Santerra s?u?y do wyka?czania wn?trz budynków o konstrukcji murowej (budynków jedno lub wielorodzinnych, us?ugowych, biurowych, u?yteczno?ci publicznej itp). Ca?y system lub jego poszczególne elementy mog? by? oczywi?cie u?yte w innych typach budynków, np. szkieletowych.

Nasz system wyró?nia si? spo?ród popularnych na rynku systemów tynkarskich przede wszystkim sk?adem produktów. Gwarantujemy, ?e nasze mieszanki tynkarskie skomponowane s? wy??cznie z naturalnych sk?adników. 

Nie dopuszczamy stosowania py?ów, cementów czy chemicznych substancji wp?ywaj?cych na parametry tynków.

Mam tynk bazowy, a co dalej?

Po wykonaniu i wyschni?ciu tynku glinianego maszynowego (bazowego) istnieje kilka mo?liwo?ci wyko?czenia powierzchni. 

Casein primer + clay paint

This is the basic and cheapest option.
The surface of the machine plaster is primed with casein primer and painted twice with clay paint? Santerra.
Two variants of white paint and 13 colours are available (each in three saturation variants).

Valuation of materials:
- machine-made clay plaster - 20.45 z?/m2
- casein ground - 1,00 z?/m2
- clay paint - 7.75 z?/m2
TOTAL: 27.20 z?/m2

clay glaze + casein primer + clay paint

If the surface is to be perfectly smooth, clay should be applied before painting.
A variant recommended for those who wish to achieve the aesthetics of plaster using natural clay-based materials. The aesthetics of plaster.
Two variants of white paint and 13 colours are available (each in three saturation variants).

Valuation of materials:
- machine-made clay plaster - 20.45 z?/m2
- clay plaster - 5,00 z?/m2
- casein ground - 1,00 z?/m2
- clay paint - 7.75 z?/m2
TOTAL: 34.20 z?/m2

White decorative clay plaster

A third option is to use decorative (ornamental) plaster as a final layer.
Depending on the final effect, a full palette of Santerra decorative plasters is available, from a white finish to a rustic coarse plaster with chopped straw.
Calculation for fine white plaster.

Valuation of materials:
- machine-made clay plaster - 20.45 z?/m2
- fine white plaster - 10.25 z/m2
TOTAL: 30.70 z?/m2

? wyceny materia?ów nie zawieraj? kosztów transportu oraz kosztu robocizny, ceny brutto

 

We are looking forward to working with you. with contractors and distributors

+48 663 777 459

Adres Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów

Email lukasz@santerra.pl

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu