Wer sind wir?

Firma Santerra ist Hersteller von natürlichen Materialien in der Glasindustrie. Wieloletnie do?wiadczenie w pracy z naturalnymi materia?ami, dog??bne poznanie w?a?ciwo?ci gliny jako surowca zaowocowa?o opracowaniem produktów wed?ug w?asnej receptury: p?yt, tynków i farb glinianych.

Nie kopiujemy rozwi?za? innych firm i ich produktów, bazujemy na w?asnych recepturach. Produkty naturalne marki Santerra to mieszanki gliny oraz kruszyw o zró?nicowanym uziarnieniu, nie zawieraj? dodatków chemicznych poprawiaj?cych parametry.

Uwa?amy, ?e to jedyna, w?a?ciwa droga. Jako jedyna firma w Polsce do produkcji tynków glinianych br?zowych u?ywamy gliny lessowej. Das Unternehmen ist in der Lage, die wichtigsten Produkte zu produzieren, wie z.B. Gläser, Pinsel und Kruszyw, aber auch andere Produkte.

W zwi?zku z szybkim rozwojem polskiego rynku naturalnych materia?ów stale rozszerzamy ofert? o nowe produkty. Sie werden von den Kunden mit einem hohen Maß an Flexibilität und Flexibilität in Anspruch genommen.

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu