MASCHINELL HERGESTELLTER LEHMPUTZ

Sk?ad:

Kruszywo o uziarnieniu do 0,6 mm,

| glina bia?a,

| metyloceluloza <0,05%

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Zosta? on zaprojektowany jako alternatywa dla maszynowych tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych. In diesem Fall ist es wichtig, dass das Verfahren zur Herstellung von Zement- und Glasfaserzementen oder von Glasfaserzementen und Glasfaserkabeln nicht zu kurz kommt.Tynk gliniany maszynowy Santerra wyró?nia si? natomiast na tle pozosta?ych rodzajów tynku swoim sk?adem, który zawiera wy??cznie naturalne materia?y.Nasz tynk maszynowy z powodzeniem mog? stosowa? ekipy tynkarskie, które z tynkami glinianymi nie mia?y nigdy do czynienia.

Vorteile des maschinell hergestellten Lehmputzes

? ANWENDUNG AUF ALLEN DERZEIT IM BAUWESEN VERWENDETEN SUBSTRATEN

Tynk gliniany maszynowy mo?e by? z powodzeniem nak?adany na wszystkie konstrukcje murowe stosowane w budownictwie mieszkaniowym, takie jak ceg?a pe?na, pustak ceramiczny, silikaty, beton komórkowy, ?elbet itp. Przygotowanie pod?o?a jest identyczne jak dla tynku cementowo-wapiennego.

? SK? AD

Tynk gliniany maszynowy zawiera wy??cznie sk?adniki pochodzenia naturalnego swoim sk?adzie. Nie zawiera natomiast cementów, py?ów, dodatków chemicznych, stabilizatorów, odpadów z procesów przemys?owych.

? HUMAN NEUTRAL

Naturalny tynk gliniany nie powoduje negatywnego wp?ywu na organizm cz?owieka. Podczas u?ytkowania nie uwalnia ?adnych substancji, które mog?yby zaszkodzi? cz?owiekowi

? IST TEIL DES NATÜRLICHEN SYSTEMS

Tynki gliniane wraz z naturalnymi farbami glinianymi tworz? spójny system do wyko?czenia wn?trz. Wszystkie elementy maja naturalny sk?ad oraz s? otwarte dyfuzyjnie, wi?c nie blokuj? migracji pary wodnej

? BIODEGRADABLE

Tynk gliniany maszynowy po usuni?ciu ze ?cian mo?e zosta? ponownie u?yty. nawet gdyby tak si? nie sta?o nie stanie si? odpadem, który nale?y zutylizowa?.

? SICHER ZU VERWENDEN

Nie powoduje podra?nie? ani reakcji alergicznych wi?c nie wymaga stosowania przez pracowników specjalnych ?rodków ochrony osobistej. Nie posiada równie? nieprzyjemnego zapachu.

Verbrauch

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
101527,75
1522,541,63
203055,50

Herunterladen

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu