MACHINE-MADE CLAY PLASTER

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 0,6 mm,

| glina bia?a,

| metyloceluloza <0,05%

Product details

Description

Zosta? on zaprojektowany jako alternatywa dla maszynowych tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Do jego aplikacji u?ywa si? tych samych agregatów tynkarskich oraz narz?dzi a proces obróbki jest taki sam jak w przypadku tynku cementowo-wapiennego.Tynk gliniany maszynowy Santerra wyró?nia si? natomiast na tle pozosta?ych rodzajów tynku swoim sk?adem, który zawiera wy??cznie naturalne materia?y.Nasz tynk maszynowy z powodzeniem mog? stosowa? ekipy tynkarskie, które z tynkami glinianymi nie mia?y nigdy do czynienia.

Advantages of machine-made clay plaster

? APPLICATION TO ALL SUBSTRATES CURRENTLY USED IN CONSTRUCTION

Tynk gliniany maszynowy mo?e by? z powodzeniem nak?adany na wszystkie konstrukcje murowe stosowane w budownictwie mieszkaniowym, takie jak ceg?a pe?na, pustak ceramiczny, silikaty, beton komórkowy, ?elbet itp. Przygotowanie pod?o?a jest identyczne jak dla tynku cementowo-wapiennego.

? SK? AD

Tynk gliniany maszynowy zawiera w swoim sk?adzie wy??cznie sk?adniki pochodzenia naturalnego. Nie zawiera natomiast cementów, py?ów, dodatków chemicznych, stabilizatorów, odpadów z procesów przemys?owych.

? HUMAN NEUTRAL

Naturalny tynk gliniany nie powoduje negatywnego wp?ywu na organizm cz?owieka. Podczas u?ytkowania nie uwalnia ?adnych substancji, które mog?yby zaszkodzi? cz?owiekowi

? IS PART OF THE NATURAL SYSTEM

Tynki gliniane wraz z naturalnymi farbami glinianymi tworz? spójny system do wyko?czenia wn?trz. Wszystkie elementy maja naturalny sk?ad oraz s? otwarte dyfuzyjnie, wi?c nie blokuj? migracji pary wodnej

? BIODEGRADABLE

Tynk gliniany maszynowy po usuni?ciu ze ?cian mo?e zosta? ponownie u?yty. nawet gdyby tak si? nie sta?o nie stanie si? odpadem, który nale?y zutylizowa?.

? SAFE TO USE

Nie powoduje podra?nie? ani reakcji alergicznych wi?c nie wymaga stosowania przez pracowników specjalnych ?rodków ochrony osobistej. Nie posiada równie? nieprzyjemnego zapachu.

Consumption

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]
101527,75
1522,541,63
203055,50

Downloads

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop